Novi tekstovi

Loading
Loading

Nema opravdanja neznanjem u tewhidu

Šejh Sulejman bin SahmanUntitled-2Fetve uleme NedždaVeliki širk od ibadeta nekome drugome mimo Allahu, Subhanehu ve Te'la, i davanje tog ibadeta onome koga su učinili Allahu ravnim, od vjerovjesnika, evlija i dobrih ljudi – to su stvari u kojima niko nema opravdanje u neznanju

IZBOR TEKSTOVA IZ AQAIDA

Ibadet se dijeli na vrste

Učenjaci Nedžda su rekli: “Ibadet se dijeli na vrste: Ubjeđenja, što i jesu osnove, a to je da insan bude ubijeđen da je Gospodar, Jedan Jedini, Onaj koji stvara i naređuje. U Njegovim rukama je korist i…

Ovo je millet Ibrahima, kojeg odbija samo nerazumni

Kaže šejh Muhammed ibn Abdul-Vehhab, rahimehullah: “Znaj, Uzvišeni Allah ti se smilovao, da je prvo što je Allah čovjeku fardom učinio (naredio) – kufr u taguta i iman u Allaha. Dokaz tome su Njegove riječi, Uzvišen neka je:…

Govor hanefija o stvarima koje izvode iz vjere

Šejh Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul-Vehhab govoreći o djelima i riječima koje muslimana čine nevjernikom i izvode ga iz vjere – kao i to da njegovo izgovaranje dva šehadeta, pripisivanje islamu i praktikovanje nekih vjerskih propisa…

Uspostava i shvatanje argumenta

U sklopu govora o uspostavi agrumenta (Kijamul-Hudždže ar.) navodimo još nekoliko citata govora učenjaka. Ebu Batin, rahimehullah, kaže: “Riječi Tekijjud-dīna (šejhul-islama Ibn Tejmije, rahimehullah, op.adm.): ‘Tekfīr i smrtna kazna su vezani za dolazak argumenta…’ ukazuju da…

Puko izgovaranje La ilahe illAllah

Šejh AbdurRahman b. Hasan, rahimehullah, kaže: “Što se tiče pukog izgovaranja ΄La ilahe illAllah΄, bez znanja o njenom značenju, bez ubjeđenja, ili djela koja nalaže – odricanje od širka, iskrenosti u riječima i djelima, riječima…