Loading

Ibnul-Kajjimova definicija taguta

Ibnul-KajjimUntitled-2Ilamul-muewqqi'inTagut je ono čime rob pređe granicu u pogledu onoga što obožava, ili slijedi ili mu se pokorava. Tagut je svako pred kim se sudi mimo Allaha i Poslanika, ili ga obožavaju mimo Allaha, ili da ga slijede bez upute od Allaha, ili da mu se pokoravaju u onome za šta ne znaju da je to pokornost Allahu. Ovo su svi taguti svijeta. Ako razmisliš o njima i razmisliš o stanjima ljudi prema njima, vidjet ćeš da je većina njih od onih koji su odstupili od robovanja Allahu ka robovanju tagutima, i od pokornosti Allahu i slijeđenju Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ka pokornosti tagutima i njihovom slijeđenju

IZBOR TEKSTOVA IZ AQAIDA

Istinski se obožava samo Allah

Istinski se obožava samo On i od Njega se isključivo traži podrška i pomoć. On, Uzvišeni, je Onaj Koji je stvorio čovjeka i Svojim blagodatima ga obasuo. Svojom snagom, htijenjem i milošću to čini, a…

Allahu ne činite nikoga ravnim

Udva Sahiha se prenosi od Ibn-Mes'uda, radijallahu anhu, da je rekao: “Pitao sam: ‘Allahov Poslaniče! Koji je kod Allaha najveći grijeh?’ Odgovorio je: ‘Da Allahu – Koji te je stvorio – učiniš širk (tj. da…

Akida ashaba – radijjallahu anhum

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su slijedili jedinstven put u obožavanju samo Allaha, Subhanehu ve Te'ala, onako kako im je naredio njihov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je za njih bilo…